PROGRAM

 

Pondělí, 21.9.2009

Obchodní a spotřebitelské spory, legislativa, profesní uplatnění

8.00 – 9.00  Registrace účastníků
9.00 – 9.30  Slavnostní záhájení konference
 

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSs, rektor Univerzity Jana  Amose Komenského
JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce práv
Ing., Mgr. Zdeněk Dufek, ředitel finanačního výboru za hejtmana Jihomoravského kraje

9.30 – 11.00   Obchodní spory
9.30 - 9.45 Přístup ke spravedlnosti, význam mimosoudních metod řešení sporů pro právní kulturu v ČR, nová legislativní opatření
  Zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR
9.45 - 10.00 Vztah justice a mimosoudních metod řešení sporů – příprava na soudní mediaci z pohledu soudce
  JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně Okresního soudu Praha – východ
10.00 - 10.20 Alternativní metody řešení sporů ve Francii
  Melanie Germain, Centre de Mediation et d´Arbitrage de Paris při Pařížské obchodní komoře
10.20 - 10. 35 Mimosoudní metody metody uplatňované v podnikové praxi
  JUDr. Marie Brejchová,LL.M., Unie podnikových právníků
10.35 - 10.50 Výhody rozhodčího řízení pro řešení obchodních sporů a nové možnosti rozvoje, zhodnocení praxe nejstaršího rozhodčího soudu v ČR
  Zástupce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
10.50 – 11.00 Diskuse
11,00 – 11,30 Přestávka na kávu
11,30 – 12,30 Spotřebitelské spory a spory ve zdravotnictví
11.30 - 11.45 Projekt řešení spotřebitelských sporů
  Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
11.45 - 12.00 Uplatnění rozhodčího řízení ve sporech ve zdravotnictví, činnost rozhodčího soudu pro zdravotnictví
  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D
12.00 - 12.15 Srovnání jednotlivých metod mimosoudního řešení sporů uplatňovaných v České republice, výhody práva spolupráce
  JUDr. Marie Brožová, Pracovní skupina pro  právo spolupráce při ČAK
12.15 – 12.30 Diskuse
12.30  – 14.00 Oběd
14.00  – 16.00 Pracovní odpoledne – workshop a panelová diskuse
14.00  – 15.30 VELKÝ SÁL
  Zkušenosti se současnou právní úpravou a praxí ADR v USA
  JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M
  MALÝ SÁL
  Workshop - Úvod do komunikace v obtížných situacích I.
  Ing. David Gruber,
15.30 - 16.00 Přestávka na kávu
16.00 - 17.30 VELKÝ SÁL
  Panelová diskuse - Téma „ Mediace a legislativní úprava „ , diskuse k připravovanému návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o legislativní úpravě státního dozoru nad profesí mediátorů „
  Moderuje  Ing. Stanislava Valešková, Unie profesních mediátorů ČR, o.s.
  MALÝ SÁL
  Workshop - Úvod do komunikace v obtížných situacích II.
  Ing. David Gruber
17.30  Ukončení jednacího dne
17.30 - 18.00 Tisková konference – pro vybrané, Malý sál
19.00 – 20.00 Setkání se zástupci města a ministrní spravedlnosti ČR
 


Úterý, 22.9.2009

Rodinné a mezinárodní spory a spory skupinové
profesní vzdělávání a odbornost mediátorů

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.15  Záhájení jednacího dne –úvod do problematiky
  JUDr. Petr Poledník, místopředseda České advokátní komory
9.15 – 11.00 Rodinné a mezinárodní spory
9.15 - 9.30 Specifika, úskalí a výhody rodinné mediace
  JUDr.Lenka Pavlová Ph.D., advokátka, rozhodce a rodinný poradce
9.30 - 9.45 Rodinné spory z pohledu neziskové organizace zabývající se právy dětí
  Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě
9.45 – 10.00 Rodinná mediace z pohledu psychologa
  PhDr. Jeroným Klimeš, psycholog
10.00 - 10.20 Alternativní metody v mezinárodní ochraně dětí a praxe v Itálii
  Dott. Melitta Cavallo, soudce, bývalá ředitelka ústředního orgánu, Itálie
10.20 - 10. 35 Rodinná mediace v praxi a v teorii
  Prof.JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Děkanka právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
10.35 - 10.50 Mezinárodně právní ochrana dětí a uplatnění mediace v ČR
  JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Brno
10.50 – 11.00 Diskuse
11,00 – 11,30 Přestávka na kávu
11,30 – 12,30 Skupinové spory a odborné vzdělávání mediátorů
11.30 - 11.45 Kulturní a náboženské vlivy na vývoj a řešení rodinných konfliktů
  JUDr.,PhDr.Robert Kopecký, Ph.D., Ministerstvo zahraničních věcí ČR
11.45 - 12.00 Odborná příprava mediátorů v kontextu andragogiky
  PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Univerzita Jana Amose KomenskéhoPraha
12.00 - 12.15 Vzdělávání a rozvoj specialistů v ADR metodách
  Ph.Dr. Michaela Tureckiová, CSc., Česká andragogická společnost
12.15 – 12.30 Diskuse
12.30  – 14.00 Oběd
14.00  – 16.00 Pracovní odpoledne – workshop a panelová diskuse
14.00 – 14.15 Řešení sporů a komunikace v sociálně vyloučených oblastech
  Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a menšiny
14.20  – 15.30 VELKÝ SÁL
  Workshop - Neverbální komunikace a její využití v praxi
  JUDr. Lenka Pavlová, PhD
  MALÝ SÁL
  Workshop - Právo spolupráce – zásady týmového řešení sporů na bázi vyjednávání
  JUDr. Marie Brožová, JUDr. Eva Vaňková
15.30 - 16.00 Přestávka na kávu
16.00 - 17.30 VELKÝ SÁL
  Workshop - Modelové případy rodinného sporu využívání mediace, arbitráže a práva spolupráce
  JUDr. Lenka Pavlová, PhD., Ing. Stanislava Valešková
  MALÝ SÁL
  Panelová diskuse  – Téma „ Aplikace haagské úmluvy o mezinárodních únosech dětí v praxi  a možnosti vyjednávání „
diskuse k tématu
  ModerujeIng. Stanislava valešková a  Mgr.Iva Jermanová, advokátka
   
Změna programu vyhrazena jak v čase příspěvku, tak v osobách přednášejících za účelem upřednostnění případné účasti významných, zahraničních přednášejících.